Wytyczne przeciwepidemiczne Przedszkola Mikołajek

czwartek, 21 maj 2020 08:51

Wytyczne przeciwepidemiczne Przedszkola Mikołajek

z dnia 4 maja 2020 r.

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

Organizacja opieki w podmiocie:

1.       Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

2.       Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

3.       Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna

4.       W sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5.       Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

6.       Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.

7.       Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

8.       Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

9.       Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

10.   Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

11.   Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12.   Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

13.   Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

14.   Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

15.   Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

16.   Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

17.   Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

18.   Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

19.   Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

20.   Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.       Przed wejściem do budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

2.       Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

3.       Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4.       Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

5.       Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.       Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem. W razie konieczności mogą z nich korzystać (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

7.       W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.

8.       Zostaje zapewniona bieżącą dezynfekcja toalet.

 

Gastronomia

1.       Przy organizacji żywienia w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zostały wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

2.       Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, oddzielnie dla grup przedszkolnych. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

1.       Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.       Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3.       Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4.       Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 została opracowana w oddzielnym dokumencie (Zał. 1)

5.       Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki deklaruje zapoznanie się z ww. Wytycznymi.

 

 

Załączniki:

1.       Szczegółowe wytyczne w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu.

2.       Wytyczne dla pracowników placówki.

3.       Deklaracja rodzica.

 


 

załącznik 1

 

 

 

Szczegółowe wytyczne w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu w Przedszkolu Mikołajek

 

 

 

1. Pracownicy/obsługa podmiotu zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.      Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5.      Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6.      Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 


 

załącznik 2

Wytyczne dla Pracownika Przedszkola Mikołajek

 

• Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury 2 x dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej (skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować że mogą być zarażeni koronawirusesm.

Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.

Nie organizuj wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku).

Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.

Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.

Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj zajęcia relaksacyjne możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku.

 

Zapoznałam się z wytycznymi i je akceptuję.

 

 

……………………………………

data, podpis

 

 


 

załącznik 3

Deklaracja Rodzica

 

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, zobowiązuję się do przekazania dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

• Zobowiązuję się do przyprowadzenia do instytucji dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. Będę stosowała się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zobowiązuję się do zmierzenia dziecku temperatury.

• Zobowiązuję do nie posyłania do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

• Wyjaśnię dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• Regularnie przypominam dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

• Zobowiązuję się do zwrócenia uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

Zapoznałam się z wytycznymi i je akceptuję.

 

 

……………………………………

data, podpis

 

Najnowsze wpisy