Regulamin Uroczystości Dnia Mamy i Taty

czwartek, 16 maj 2019 08:13

REGULAMIN UROCZYSTOŚCI DNIA MAMY I TATY

W

PRZEDSZKOLU MIKOŁAJEK ORAZ ŻŁOBKU JADWINIA W LUCYNOWIE DUŻYM

§1

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

·      Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),

·      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

·      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

·      Ustawa o bezpieczeństwie ochrony danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.    Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Uroczystość Dnia Mamy i Taty.

3.    Każdy uczestnik uroczystości ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4.    Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Dniu Mamy i Taty i korzystanie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

5.    Osobą odpowiedzialną za festyn jest Dyrektor oraz Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Mikołajek oraz Żłobku Jadwinia w Lucynowie Dużym.

6.    Organizatorem Dnia Mamy i Taty są Nauczyciele z Przedszkola Mikołajek oraz Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym oraz Rodzice.

§2

Zasady porządkowe i organizacyjne podczas uroczystości

1.    Uroczystość ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają podopieczni placówki wraz z rodzicami i rodzeństwem, zaproszeni goście.

2.    Miejscem uroczystości jest terem posesji Przedszkola Mikołajek w Lucynowie Dużym.

3.    Wstęp na uroczystość jest bezpłatny.

4.    Osoby małoletnie uczestniczą na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

5.    Uczestnicy uroczystości oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

6.    Uczestnicy uroczystości oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie publikowania zdjęć na stronie internetowej przedszkola mikolajek.edu.pl oraz żłobka jadwinia.edu.pl

7.    Uczestnicy uroczystości mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i żłobku. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

8.    W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagorzenia. Organizator zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za uroczystość.

9.    Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej mikolajek.edu.pl oraz jadwinia.edu.pl

10.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

11.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 r.